fbpx

Sąlygos ir taisyklės

Sutartyje naudojamos sąvokos

Pardavėjas – MB Rašymo blokas, įmonės kodas 306358288, adresas V. Nagevičiaus g.3, LT-08237 Vilnius, kurio paslaugos ir prekės yra parduodamos el. svetainėje www.bakis.lt ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. 

Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo (t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka) arba juridinis asmuo, perkantis prekes ir paslaugas svetainėje www.bakis.lt

Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui www.bakis.lt svetainėje ir tarp Šalių sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

Svetainė – internetinė svetainė www.bakis.lt

Mokymai – paskaita, pranešimas, seminaras ar kitos formos mokomoji medžiaga, kurią įsigyja Pirkėjas ir kuri vyksta gyvai ir/arba tiesioginėje transliacijoje internetu ir/arba iš anksto nufilmuotame vaizdo įraše.

Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo apmokėjimo momento.

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnele jog sutinkate su www.bakis.lt taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.bakis.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pakeistos Taisykles skelbiamos svetainėje www.bakis.lt. Visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

 Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakant paslaugas ar prekes elektroninėje parduotuvėje www.bakis.lt, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių ar paslaiugų užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei paslaugas Mokymų svetainėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims gautos mokymų medžiagos ir supranta, kad gautos mokymų medžiagos platinimas yra laikomas neteisėtu intelektinės nuosavybės pažeidimu ir už tai Pardavėjas gali reikalauti piniginės kompensacijos. Įsigijus iš www.bakis.lt produktą (mokymus, mokomąją medžiagą) jį galima naudoti tik asmeniniams tikslais, jis negali būti platinamas, dublikuojamas, viešinamas ir pan. Bet koks kitoks šios medžiagos panaudojimas galimas tik su intelektinės nuosavybės savininko sutikimu, o jo nesant toks naudojimas būtų laikomas neteisėtu ir jo naudotojas privalėtų kompensuoti www.bakis.lt administratoriui minimalią neįrodinėtiną žalą, kuri yra 500 (penki šimtai) eurų.

3.4. Pirkėjas pirkdamas prekes ar paslaugas www.bakis.lt svetainėje įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės www.bakis.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7.Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.bakis.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4.8. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigytas prekes ar paslaugas.

4.9. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui prieigą prie jo įsigytos mokymo medžiagos bei dokumentaciją Pirkėjo nurodytu el.paštu. Jeigu Pirkėjas suklydo nurodydamas el.paštą ir negavo informacijos apie įsigytus Mokymus ar kt. mokomąją medžiagą teisingu el.paštu, turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 72 darbo valandas susisiekti su Pardavėju svetainėje nurodytais kontaktais ir pateikti teisingą el.pašto adresą. Jeigu Pirkėjas to nepadaro per nurodytą terminą laikoma, kad Pardavėjas savo įsipareigojimus įvykdė ir Pirkėjas negalės reikšti pretenzijų praėjus numatytam laikui.

Prekių ir paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai 

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Užsakymai priimami www.bakis.lt elektroninėje parduotuvėje.

5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

5.4. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo, užsakymas anuliuojamas.

5.5. Užsakymas patvirtinamas kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba paslaugas.

5.6. Pirkėjas, norėdamas gauti Sąskaita-faktūrą, turi susisiekti su Pardavėju el. paštu info@bakis.lt

Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjo įsigyta mokomoji medžiaga tampa prieinama gavus patvirtinantį el. laišką, iš karto po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą. Mokymų įrašai ir kita su Pirkėjo įsigytais Mokymais susijusi medžiaga yra nurodoma kiekvienos prekės aprašyme.

Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1. Informacija apie Mokymus ar kitą mokomąją medžiagą yra bendrai nurodoma kiekvienos prekės aprašyme. 

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjas turės per mažai techninių žinių ir nepavyks atlikti instrukcijose ar mokomojoje medžiagoje pateiktų veiksmų. Pirkėjas prieš pirkdamas turi priimti sprendimą siūlomų Mokymų aprašymas atitinka jo poreikius.

7.3. Jeigu Pirkėjas įsigijo Mokymus ir Pardavėjas jam suteikė prieigą prie visos mokomosios medžiagos, tokiu atveju užsakymas laikomas įvykdytu ir sumokėti pinigai negrąžinami.

Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Jeigu pirkėjas nesusisiekia su Pardavėju per 72 darbo valandas ir apie tai neinformuoja – laikoma, kad Pirkėjas patyrė nuostolius dėl savo kaltės ir reikalauti nuostolių atlyginimo ar kita Pardavėjo neturi teisės.

8.2.  Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.bakis.lt svetaine.

8.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Rinkodara ir informacija

9.1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.bakis.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.